obrazový a textový materiál ® Mgr. Michal Gerža

Nabízené služby

- Posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení)

- Interaktivní expozice s přírodovědnou tematikou, naučné stezky ...

- Plány péče o zvláště chráněná území, biologické průzkumy, monitoring ...

- Přednášky, exkurze ...

Posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení)

Ve spolupráci s partnerem (autorizovanou osobou pro naturové hodnocení) zpracuji posouzení záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posouzení se řídí metodikou MŽP a zahrnuje terénní průzkum a rešerši pro zjištění výskytu a stavu předmětu ochrany dané naturové lokality, následuje vyhodnocení vlivů záměru a návrh případných zmírňujících opatření. Podle charakteru předmětu ochrany jsou terénní průzkumy zpracovávány ve spolupráci s dalšími specialisty (ornitolog, ichtyolog, entomolog ...).

Při posouzení vlivů mohu nabídnout své bohaté dlouholeté zkušenosti s naturovými lokalitami. Na projektu soustavy Natura 2000 v České republice jsem se podílel od samotného počátku a i nadále se zabývám aktualizací mapování jejích biotopů.

Interaktivní expozice s přírodovědnou tematikou, naučné stezky ...

Navrhnu a zrealizuji interaktivní prvky s přírodovědnou tematikou určené pro muzejní expozice, ekologicko-výchovná zařízení, informační centra, školy a další prostory. Mojí specialitou jsou prvky určené především dětem, které jsou vyrobené ze dřeva a ručně malované. Každý prvek je originálem! Zde si můžete prohlédnout Ukázky mé práce.

Navrhnu a zajistím výrobu naučných stezek, informačních panelů a tiskovin s přírodovědnou tematikou.

Zde si můžete prohlédnout Ukázky mé práce.

Plány péče pro zvláště chráněná území, biologické průzkumy, monitoring ...

Zpracuji plány péče o zvláště chráněná území dle platných předpisů.

Zpracuji botanický průzkum lokality pro potřeby orgánů státní správy, investorů a dalších subjektů. Vedle popisného botanického průzkumu mohu provést i jeho interpretaci.

Zrealizuji botanický monitoring např. pro hodnocení dopadů staveb na životní prostředí. Navrhnu metodiku monitoringu, provedu jeho realizaci a získaná data zpracuji a vyhodnotím.

Ve spolupráci s externími kolegy zajistím průzkumy zaměřené na živočichy (ptáky, obojživelníky a plazy, vybrané skupiny hmyzu ...).

Při zpracování botanických průzkumů a tvorbě map využívám specializovaných programů jako např. Turboveg, Juice, JanMap (GIS).

Přednášky, exkurze ...

Připravím a jako průvodce zrealizuji exkurzi s (nejen) přírodovědnou tematikou na území východních Čech. Exkurze mohou být celodenní nebo podle potřeb zájemce.

Realizuji přednášky zaměřené především na přírodu Orlických hor a okolí, ale i na obecnější témata týkající se přírody a její ochrany. Podle potřeb zájemce připravím krátké prezentace až několikahodinové bloky.

Exkurze a přednášky mohou být určeny pro široké spektrum zájemců, od dětí základních škol po odbornou veřejnost.

Výběr několika realizovaných přednášek a exkurzí, které vám více přiblíží tuto činnost:

2012

 • Dopolední přírodovědecký vzdělávací program Voda pro Základní školu Solnice.
 • Dopolední vlastivědná exkurze po okolí pro Základní školu Deštné v Orlických horách

2011

 • Přírodovědecká exkurze v okolí Náchoda pro učitele pořádaná Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Dopolední terénní přírodovědecký vzdělávací program pro žáky Základní školy Trivium Plus o.p.s. v Dobřanech.
 • Exkurze do přírodních rezervací Peliny a Hemže-Mýtkov u Chocně pro INEX - SDA Kostelecké Horky

2010

 • Přednáška "Pravidla chování v chráněných územích aneb jak nešlápnout vedle". Konference Život a podnikání v chráněných územích, Žernov, cca 80 účastníků.
 • Exkurze Zemská brána (CHKO Orlické hory) pro ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci n.O., cca 20 účastníků.
 • Exkurze pro Gymnázium Náchod do CHKO Orlické hory, cca 20 účastníků.
 • Exkurze pro ČSOP Podorlicko Česká Třebová do CHKO Orlické hory, cca 20 účastníků.

2009

 • Přednáška "Krása zeleně", Vila Čerych Česká Skalice, cca 15 účastníků.
 • Přednáška "Krajinou (nejen) Orlických hor", Muzeum řemesel a zimních sportů, Deštné v Orlických horách, cca 50 účastníků.
 • Exkurze "Jaro kolem Solnice" pro širokou veřejnost, cca 40 účastníků.

2008

 • Přírodovědecká exkurze pro ZŠ v Dobřanech, cca 15 účastníků.
 • Série přednášek a exkurze na školení terénních průvodců Orlických hor.
 • Přednáška "Přírodou Orlických hor" pro Biskupské gymnázium Hradec Králové, cca 20 účastníků.

2007

 • Přednáška "Květena Orlických hor" v rámci akce Přírodovědná setkání v muzeu v Novém Městě nad Metují, cca 50 účastníků.
 • Přednáška "Příroda Orlických hor" na akci Akademické týdny v v Novém Městě nad Metují, cca 50 účastníků.
 • Přednáška "Invazní druhy rostlin v Orlických horách" na konferenci České botanické společnosti v Praze, cca 150 účastníků.

Mgr. Michal Gerža, E-mail: gerzamichal@centrum.cz, Tel.: +420 776 829 741, Sedloňov 133, Deštné v Orlických horách, 51791
Ondřej Ludvík © 2011