obrazový a textový materiál ® Mgr. Michal Gerža

Nabízené služby

- Posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení)

- Interaktivní expozice s přírodovědnou tematikou, naučné stezky ...

- Hmyzí domečky a jiné prvky do přírodních zahrad…

- Plány péče o zvláště chráněná území, biologické průzkumy, monitoring ...

Posuzování vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení)

Ve spolupráci s partnerem (autorizovanou osobou pro naturové hodnocení) zpracuji posouzení záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posouzení se řídí metodikou MŽP a zahrnuje terénní průzkum a rešerši pro zjištění výskytu a stavu předmětu ochrany dané naturové lokality, následuje vyhodnocení vlivů záměru a návrh případných zmírňujících opatření. Podle charakteru předmětu ochrany jsou terénní průzkumy zpracovávány ve spolupráci s dalšími specialisty (ornitolog, ichtyolog, entomolog ...).

Při posouzení vlivů mohu nabídnout své bohaté dlouholeté zkušenosti s naturovými lokalitami. Na projektu soustavy Natura 2000 v České republice jsem se podílel od samotného počátku a i nadále se zabývám aktualizací mapování jejích biotopů.

Zde si můžete prohlédnout Ukázky mé práce.

Interaktivní expozice s přírodovědnou tematikou, naučné stezky ...

Navrhnu a zrealizuji interaktivní prvky s přírodovědnou tematikou určené pro muzejní expozice, ekologicko-výchovná zařízení, informační centra, školy a další prostory. Mojí specialitou jsou prvky určené především dětem, které jsou vyrobené ze dřeva a ručně malované. Každý prvek je originálem!

Zde si můžete prohlédnout Ukázky mé práce.

Zde si můžete prohlédnout Ukázky mé práce.

Hmyzí domečky a jiné prvky do přírodních zahrad…

Vyrábím umělé hmyzí příbytky, tzv. hmyzí domečky či hmyzí hotely. Hmyzí příbytky poskytují náhradní prostředí pro hmyz, který (zejména v městském a silně pozměněném prostředí) nachází stále méně vhodných míst pro svůj vývoj. Umístit je lze do zahrad, sadů, ale i do pergol, na balkóny apod. V prostředí školních zahrad či středisek ekologické výchovy mají hmyzí příbytky význam i ekovýchovný a v neposlední řadě jsou i krásnou dekorací.

Kromě hmyzích příbytků vyrábím i čmelíny, ptačí budky a krmítka. Všechny výrobky jsou z masivního dřeva, natřeny kvalitní silnovrstvou lazurou. Oproti jiným výrobcům je výplň mých domečků zezadu přichycena, takže nevypadává!

Velké hmyzí hotely osobně dovezu a nainstaluji na místo. Lze vyrobit hmyzí příbytky dle vlastních požadavků!

Zde si můžete prohlédnout některé mé hmyzí domečky a další výrobky.

Plány péče pro zvláště chráněná území, biologické průzkumy, monitoring ...

Zpracuji plány péče o zvláště chráněná území dle platných předpisů.

Zpracuji botanický průzkum lokality pro potřeby orgánů státní správy, investorů a dalších subjektů. Vedle popisného botanického průzkumu mohu provést i jeho interpretaci.

Zrealizuji botanický monitoring např. pro hodnocení dopadů staveb na životní prostředí. Navrhnu metodiku monitoringu, provedu jeho realizaci a získaná data zpracuji a vyhodnotím.

Ve spolupráci s externími kolegy zajistím průzkumy zaměřené na živočichy (ptáky, obojživelníky a plazy, vybrané skupiny hmyzu ...).

Při zpracování botanických průzkumů a tvorbě map využívám specializovaných programů jako např. Turboveg, Juice, Quantum GIS.

Mgr. Michal Gerža, E-mail: gerzamichal@centrum.cz, Tel.: +420 776 829 741, Sedloňov 133, Deštné v Orlických horách, 51791
Ondřej Ludvík © 2011