obrazový a textový materiál ® Mgr. Michal Gerža

Publikační činnost

Ve svém volném čase se zabývám vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na botanický průzkum zejména východních Čech. Výzkumná činnost mi pomáhá ve zvyšování odbornosti a rozšiřuje mé znalostí o území. Výsledky své práce se snažím publikovat v přírodovědeckých časopisech. Zde vám představuji výběr svých významnějších prací. Vedle nich píši i články populárně naučné a osvětové a recenzuji články jiných autorů pro regionální přírodovědecká periodika. Pokud budete mít zájem, mohu vám zaslat separát článku či jeho elektronickou podobu.

 • Gerža M. (2016): Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina (L.) Crantz) v Orlických horách Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 22/1–2: 217–227 (2015).
 • Stočková V. et Gerža M. (2015): Současné rozšíření synantropních druhů podél silnic na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Acta musei reginaehradec., ser. A: Sci. Natur., Hradec Králové, 35/2: 39–59.
 • Gerža M. (2014): Vegetace přírodní památky Tuří rybník u Bohuslavic (okres Náchod). Vč. sb. přír. – Práce a studie, 21 (2014): 75–97.
 • Gerža M. (2013): Nejvzácnější luční orchideje Orlických hor současnosti – Dactylorhiza sambucina, Pseudorchis albida a Traunsteinera globosa. Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 19: 13–27 (2012).
 • Gerža M. (2012): Rašeliniště Orlických hor a jejich podhůří. Vč. sb. přír. – Práce a studie, 19 (2012): 93–124.
 • Gerža M. (2011): Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. v Orlických horách. Acta Musei Reginaehradec., ser A. Hradec Králové, 33: 53–60.
 • Gerža M. (2011): Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) v Orlických horách. Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 17: 133–146.
 • Gerža M., Myšková Z. et Kučera J. (2011): Montia fontana a M. hallii v Orlických horách. Zpr. Čes. Bot. Spol., Praha, 46: 359–377.
 • Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. Zprávy Čes. Bot. Spleč. 45: 221–268.
 • Gerža M. (2009): Současné poznání rašeliništní vegetace tříd Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco-Sphagnetea v severovýchodních Čechách Příroda, Praha, 26: 45–63.
 • Gerža M. (2009): Endemismus v České republice. Rostliny - 1. část. Ochrana přírody, Praha, 64: 12-15.
 • Gerža M. (2009): Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu - 2. část. Ochrana přírody, Praha, 64/3: 22-25.
 • Gerža M. (2008): Invazní rostliny v Orlických horách. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43, Mater. 23: 163–168.
 • Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
 • Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. Acta Musei Reginaehradec., ser A. Hradec Králové, 31: 33 – 62.
 • Gerža M. (2006): Soumrak vzácnějších orchidejí v Orlických horách. Ochrana přírody, AOPK ČR Praha, 61: 173 – 175.
 • Gerža M. (2004): Zvláště chráněná území v CHKO Orlické hory – jak (ne)vzniká jejich reprezentativní síť. Ochrana přírody, Praha, 59: 219-220.
 • Gerža M. (2002): Rozšíření Impatiens glandulifera Royle podél Metuje. Práce a studie, Pardubice, 10: 249-252.

Mgr. Michal Gerža, E-mail: gerzamichal@centrum.cz, Tel.: +420 776 829 741, Sedloňov 133, Deštné v Orlických horách, 51791
Ondřej Ludvík © 2011